Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.SPAPROFESSIONALS.PL.

Regulamin określna prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane z korzystaniem ze

sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.spaprofessionals.pl, w tym umów o

świadczenie usług elektronicznych oraz zasady zawierania umów o dostarczenie treści

cyfrowych za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego

konsumentem prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną,

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Podstawowe pojęcia

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

§ 4 Sposoby i terminy płatności za produkt

§ 5 Reklamacje

§ 6 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 7 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z oferty Sprzedawcy

§ 8 Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

§ 9 Odstąpienie od umowy

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.spaprofessionals.pl

prowadzony jest przez Spa Professionals spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Koszalinie, przy ul. Modrzejewskiej 42/12 (75-734), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000733895, NIP: 669-254-71-13, adres poczty

elektronicznej: biuro@spaprofessionals.pl, numer telefonu: +48 696 052 659.

2. Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży

towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez

Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.spaprofessionals.pl.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem,

o którym mowa w art. 8 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U.2020.344). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż

odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia

zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów

(łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego,

lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określonym w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców

korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi

inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

6. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego

akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

§ 2 Podstawowe pojęcia

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający

utworzenie konta.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie

Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie

Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym

sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku

nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela

ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać

zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument- Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o dostarczenie usług cyfrowych ze Sprzedawcą lub

zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych ze Sprzedawcą

niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz.

94 ze zm.).

Produkt –dostępna w Sklepie Internetowym treść cyfrowa w postaci pliku elektronicznego w

formacie .doc lub .pdf będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fitospa.pl

Sprzedawca – Spa Professionals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Koszalinie, przy ul. Modrzejewskiej 42/12 (75-734), wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000733895, NIP: 669-254-71-13, adres poczty

elektronicznej: biuro@spaprofessionals.pl, numer telefonu: +48 696 052 659.

Umowa o dostarczenie treści cyfrowej lub Umowa o dostarczenie Produktu – umowa o

dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą

za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do

dostarczania Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt,

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz

Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przez

Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy o dostarczenie treści cyfrowych ze Sprzedawcą

§ 3 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych

polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem

zamówienia, o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu

Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta

woli związania się umową sprzedaży.

3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej (Produktu) między Klientem a Sprzedawcą zostaje

zawarta z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.

4. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać

przyjęte do realizacji, zaś umowa sprzedaży nie została zawarta.

5. Sprzedawca prześle Klientowi Produkt w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy o

dostarczenie treści cyfrowych.

6. Do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadania przez Kupującego

oprogramowania Microsoft Office oraz Adobe Acrobat Reader.

§ 4 Sposoby i terminy płatności za produkt

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności w związku z zawartą

umową sprzedaży:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr: 65 1950 0001 2006 0067 5028 0003,

b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro,

Diners Club International, JCB za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne

sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej

dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://dotpay.pl.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są

zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności

elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay.pl – spółka Dotpay spółka akcyjna z

siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000296790, NIP: 6342661860.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo

płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni

kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie

jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. Za datę zapłaty w przypadku przelewu

uważa się datę uznania rachunku Sprzedającego.

4. Klient wyraża zgodę na wystawiania i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie

elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres

e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem

Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Spa Professionals spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Modrzejewskiej 42/12, 75-734 Koszalin, lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej: biuro@spaprofessionals.pl Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej

reklamacji w terminie do 14 dni.

2. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zamówienia

przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

3. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Konsumentowi Produktu bez wad.

4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli

dostarczony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w tytułu rękojmi za

Produkt zostaje wyłączona.

6. Jeżeli otrzymany przez Klienta będącego Konsumentem Produkt jest wadliwy, może on

skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

7. Konsument może złożyć reklamację na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Modrzejewskiej 42/12, 75-734 Koszalin;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

biuro@spaprofessionals.pl

§ 6

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi

Elektroniczne:

a) umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez

Formularz Zamówienia;

b) umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz

Kontaktowy;

c) umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie z

Regulaminem.

3. Poniżej Sprzedawca przedstawia rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki

zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych.

4. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta

z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną

nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest

zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega

zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez

Klienta.

5. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza

Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie.

Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z

chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu

z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania

Formularza Kontaktowego.

6. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta

adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści

marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na

świadczenie Usług Elektronicznej Newsletter następuje w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po

uprzednim wskazaniu adresu e-mail i akceptacji Regulaminu. Usługa Newsletter świadczona

jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient uprawniony jest do rezygnacji z Usługi w

każdym czasie poprzez oznaczenie w otrzymanej od Sprzedawcy wiadomości pola rezygnacji

subskrypcji Newslettera lub przesyłając informację Sprzedawcy o chęci rezygnacji na przykład

za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

§ 7

Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z oferty Sprzedawcy

Do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania umów o świadczenie Usług

Elektronicznych, a także do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych niezbędne jest

posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w

jedną z następujących przeglądarek internetowych, w wersji najnowszej lub w wersji

poprzedzającej wersję najnowszą: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft

Edge oraz dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail), klawiaturę lub inne

urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także

włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi

JavaScript.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz

pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:

a) pisemnie na adres: ul.Modrzejewskiej 42/12, 75-734 Koszalin,

b) drogą korespondencji e-mail na adres : biuro@spaprofessionals.pl

2. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu

reklamacyjnym:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia nieprawidłowości,

b) żądania Klienta,

c) danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia

niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej

złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby

uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich

uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Konsumentowi na

reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze

sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane

przepisami prawa i wskazane w regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie

przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej w szczególności w

przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta

przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres: ul. Modrzejewskiej 42/12, 75-734 Koszalin,

b) drogą korespondencji e-mail na adres : biuro@spaprofessionals.pl

3. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy

zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Dane osobowe

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych

osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie

administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku

o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom

nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych

osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu

Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych

osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały

zawarte poniżej w treści „Polityka prywatności” na stronie internetowej

www.spaprofessionals.pl

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który

jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom

właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania

cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który

nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej

jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego

treść;

b) konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub

wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;

c) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami

technicznymi;

d) zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez

wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług

oferowanych Klientowi;

e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w

Regulaminie;

f) zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;

g) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację

postanowień niniejszego Regulaminu;

h) przeciwdziałanie nadużyciom;

i) zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi

Klientów.

5. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym

wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu

Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej.

6. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy

o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli

został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Zmiana Regulaminu nie wpływa na

treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów o dostarczenie treści cyfrowych

przed zmianą Regulaminu.

7. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych

gwarancji finansowych Sprzedawcy.

8. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej

pod domeną www.spaprofessionals.pl, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 dostępne na stronie (proponuję wkleić link do strony gdzie

zamieszczono załączniki do ustawy)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827